Πρόγραμμα Comenius: Envkids

2012-02-17 11:26
 
Το Πειραματικό Δημοτικό Πορταριάς, στα πλαίσια του προγράμματος Comenius, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα συνεργασίας σχολείων με θέμα το περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι το 2011 και τα σχολεία που θα συνεργαστούν ανήκουν σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Τσεχία και Γαλλία. Από τη χώρα μας θα συμμετέχει το σχολείο μας και συγκεκριμένα οι μαθητές της Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξης. Επίσης θα συμμετέχουν η Νορβηγία και η Σουηδία, κυρίως σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσον αφορά τέτοιου είδους εκπαιδευτικές εφαρμογές.
Mε κεντρικό άξονα την προστασία του περιβάλλοντος, θα αναπτυχθούν καινοτομικές εφαρμογές για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν από τα παραπάνω σχολεία και θα είναι ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά αυτής της ηλικίας. Το πρόγραμμα δεν στοχεύει μόνο στην ανάπτυξη εφαρμογών, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή και καθοδήγηση των διδασκόντων και στην ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας σχολείων.
Οι παιδαγωγικές μέθοδοι που θα ακολουθηθούν θα είναι διερευνητική και συνεργατική μάθηση, ώστε να γίνεται ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές. Οι δραστηριότητες θα είναι ανοιχτού τύπου και θα ενθαρρύνεται η παιγνιώδης προσέγγιση και ο πειραματισμός από τα παιδιά που θα συμμετέχουν. Θα υπάρχει και διδασκαλία στην τάξη αλλά και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους και πρόσκληση ειδικών για ομιλίες και ενημέρωση. Και φυσικά θα προωθείται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο τέλος του προγράμματος θα υπάρξουν δημοσιεύσεις του υλικού και σχετικές παρουσιάσεις σε συνέδρια, σε άλλα σχολεία και σε σχετικούς φορείς.
Μέσω όλων των παραπάνω επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των παιδιών για το περιβάλλον και συγκεκριμένα:
1. Τη διαχείριση των φυσικών πόρων.
2. Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
3. Τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή για να προστατέψουμε το περιβάλλον (π.χ. στο σπίτι μας και στην γειτονιά ή στην πόλη μας).
4. Και πως μπορούμε να προστατέψουμε είδη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση.
Η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών των τριών σχολείων θα γίνεται στα αγγλικά, αναδεικνύοντας έτσι την σημασία της χρήσης της αγγλικής γλώσσας ως γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης μεγάλη έμφαση δίνεται στη χρήση Τ.Π.Ε. ( της Τεχνολογίας, της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ) ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Ταυτόχρονα θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη χρήση βίντεο, που θα χρησιμοποιηθεί και για την καταγραφή των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν, αλλά και ως μέσο επικοινωνίας των μαθητών από τα τρία σχολεία μεταξύ τους.
Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι να συμπληρωθούν και να εμπλουτιστούν τα ήδη υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα, να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων, να προαχθούν οι δεξιότητες των παιδιών αλλά και των διδασκόντων στη χρήση των νέων τεχνολογιών, και να χρησιμοποιηθεί η διερευνητική μάθηση και η κριτική σκέψη για την ευαισθητοποίηση των μαθητών για περιβαλλοντικά θέματα.
 
The Experimental School of Portaria is taking part in the program Comenius, funded by the European Union. The program is an innovative approach of environmental education and three schools from the European Union are going to cooperate with each other. It will last until 2011 and the three schools are from Greece, the Czech Republic and France. From Greece our school is going to take part, and specifically the students of C’, D’ and E’ class. Sweden and Norway will also participate in the program, mainly regarding educational software.
An innovative approach regarding environmental education and computer software designed for children of the specific ages will be devised and used by the aforementioned schools. The aims of the program are not only the design of appropriate computer software but also the teachers’ guidance and the reinforcement of a spirit of cooperation between schools.
The pedagogical approach is that of explorative pedagogy and collaborative learning so that the students, working in teams, will discover knowledge themselves. There will be virtual and practical experimentation. The approach will combine in-class instruction, virtual demonstrations, site visits, on-line collaboration and involvement of experts. At the end of the program there will be publications, announcements in conferences, and presentations to other schools.
Through all the above, the children will learn about:
1. Management of natural resources.
2. Renewable sources of energy.
3. What we can do in our everyday life to protect the environment (e.g. in our house, our neighbourhood or our town).
4. How we can protect endangered species.
The students will communicate using the English language, something which will promote its role as a means of communication. Special emphasis is going to be placed in the use of computers as an educational tool. Video is going to be the main means of recording the activities of the students, as well as a means of communication between the students of the three schools.
The main aims of the program are to enrich the already existing curricula, promote cooperation between European schools, help students and teachers acquire computer skills and encourage the use of critical thinking in learning about environmental issues.